Międzynarodowy przewóz odpadów

Cywilizacja ludzka to tysiące lat doświadczeń, obserwacji oraz badań. Współczesne społeczeństwa żyją na bardzo wysokim poziomie. Ale za te osiągnięcia często płaci otaczająca nas przyroda oraz środowisko naturalne. Ingerencja człowieka w jego ekosystem doprowadziła do poważnych konsekwencji z którymi musimy sobie bardzo szybko poradzić.

Przewóz odpadów przez granice

transport transgraniczny odpadówPrzede wszystkim ogromne zanieczyszczenie i degradacja środowiska. Tony różnego rodzaju odpadów z którymi nie wiadomo jak sobie poradzić. Aby wspólnie rozwiązać ten problem poszczególne państwa podpisały Konwencję Bazylejską na mocy której może się odbywać międzynarodowy transport odpadów. Mówi ona o tym, że transport transgraniczny odpadów może odbywać się jedynie między państwami które podpisały stosowne umowy i zobowiązały się do spełnienia określonych warunków. Niemożliwy jest do krajów, które nie podpisały wyżej wymienionej konwencji. Przy czym należy zaznaczyć iż przewoźnik czy też zleceniodawca zobowiązany jest do natychmiastowego odbioru transportu z powrotem w chwili wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji lub gdy będą tego wymagały okoliczności. Odpady przeznaczone do transportu powinny być sklasyfikowane według obowiązujących przepisów. Na liście zielonej mogą znaleźć się odpady inne niż niebezpieczne czyli takie jak makulatura czy szkło. Lista bursztynowa to odpady niebezpieczne i potencjalnie niebezpieczne na przykład oleje czy akumulatory. Grupa niesklasyfikowana to pozostałe odpady.

Transport transgraniczny musi przebiegać zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Usługę wykonuje się na podstawie dokumentu określającego rodzaj odpadów oraz dane zlecającego. Ponad to należy posiadać kartę przekazu odpadów, kartę określającą ich rodzaj oraz ilość, miejsce przekroczenia granicy oraz adres docelowy.